luni, iunie 02, 2014

Oficierea Tainei Sfintei Cununii numai în locaşurile de cult parohiale.

Hotărârea Sfântului Sinod nr. 311 din 28 februarie 2013 privind necesitatea respectării rânduielilor liturgice referitoare la oficierea Tainei Sfintei Cununii numai în locaşurile de cult parohiale. 
Potrivit tradiției canonice şi prevederilor statutare, preotul, ca delegat al chiriarhului, este păstorul sufletesc al credincioşilor dintr-o parohie, îndatorat să îndeplinească slujirea învățătorească, sfințitoare şi pastoral-misionară doar pentru păstoriții săi. Întreaga activitate are, în conformitate cu prevederile sfintelor canoane, legătură cu un locaş de cult şi o jurisdicție identificate în mod concret, fără posibilitatea ieşirii din acest cadru decât cu binecuvântarea chiriarhului, în cazuri speciale. 
În condițiile unei secularizări accentuate se constată înmulțirea solicitărilor pentru oficierea Tainei Sfintei Cununii în afara locaşului de cult, în cele mai diverse locuri, urmând unui curent de aşa zisă modernitate, fără nicio legătură cu Sfânta Taină a Cununiei, a cărei sacralitate este trecută în plan secundar. Aceste cereri sunt întemeiate pe dorința de a realiza un spectacol în cadrul căruia oficierea Tainei Cununiei trebuie să se încadreze, teatral, doar pentru îndeplinirea unei tradiții pur formale. 
Potrivit sfintelor canoane 31 ap., 31 şi 59 trulan, 10 VII ecum. şi 12 I-II 
Constantinopol, clericii pot sluji unele Sfinte Taine în afara locaşului de cult doar cu aprobarea prealabilă a chiriarhului lor, abaterea fiind sancționată cu caterisirea. Oficierea Sfintei Taine a Cununiei în afara locaşului de cult, cu excepția cazurilor de forță majoră, alterează caracterul de aşezământ dumnezeiesc al acestei Sfinte Taine şi ignoră că mireasa este primită de către mire, şi reciproc, ca binecuvântare a lui Hristos, în fața sfântului altar, deodată ca dar şi legământ. 
Clericul care oficiază Taina Sfintei Cununii în afara lăcaşului de cult, fără aprobarea chiriarhului, potrivit can. 31 ap., 31 şi 59 trulan, este schismatic şi va fi pedepsit cu scoaterea din cler, pentru ruperea comuniunii şi părăsirea responsabilităților canonice privind parohia încredințată. 
De asemenea, potrivit tradiției Bisericii noastre (Îndreptarea legii din 1652, glava 135 – „şi ieromonahul, adecă popa călugăr, nuntă nu cunună, adică nu blagosloveşte, că aceasta este fără de lege şi fără de cale şi nu se cuvine. Pe unul ca acela-l canonesc dumnezeieştii părinți cu lipsă de preoŃia lui”) şi sfintelor canoane (6 ap., 3 IV ecum, 10 VII ecum.), Taina Cununiei nu se va oficia în mănăstire, ci doar în bisericile parohiale (de mir), excepție făcând catedralele centrelor eparhiale, atunci când nu sunt deservite de cler monahal. 
În acest sens, pentru a veni în sprijinul întăririi credinței prin redescoperirea mesajului Sfintei Taine a Cununiei şi a Tainei Botezului precum şi pentru aplicarea unor măsuri unitare, pe temeiul tradiției şi sfintelor canoane, se impune oprirea exagerărilor şi secularizării acestor evenimente importante şi sfinte în viața credincioşilor Bisericii noastre. 
În cadrul discuŃiilor s-a evidenŃiat că este deosebit de importantă catehizarea ocazionată de săvârşirea fiecărei Sfinte Taine. La Taina Cununiei clerul trebuie să manifeste o atentă preocupare pentru catehizarea mirilor precum şi a naşilor în ceea ce priveşte familia creştină, dar şi filiația duhovnicească. La Taina Botezului catehizarea are ca obiectiv responsabilizarea naşilor, dar şi a familiei copilului în ceea ce priveşte creşterea şi educația duhovnicească a pruncului. Totodată, s-a precizat că această formare duhovnicească a familiei, nu se poate realiza în mănăstire. S-a mai arătat că mănăstirea nu deține documente de evidență administrativă a primitorilor Tainelor Cununiei şi Botezului (registre mitricale) şi nici formulare tipizate pentru eliberarea certificatelor specifice. 
În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărât: 
1. În Patriarhia Română, potrivit sfintelor canoane, Taina Cununiei şi Taina  Botezului se vor oficia doar în biserică (de mir) sau în catedralele eparhiale care nu sunt deservite de cler monahal; 
2. În cazurile de forță majoră (biserica în restaurare, în consolidare sau imobilitate a mirilor), pentru obținerea dispensei chiriarhale în vederea oficierii Tainei Cununiei în afara locaşului de cult, cererile vor fi însoțite de recomandarea preotului care va săvârşi Taina Cununiei, împreună cu toate documentele justificative în susținerea motivelor invocate; 
3. Clericul care va oficia Taina Cununiei sau a Botezului (cu excepția botezului de necesitate) în afara locaşului de cult va fi trimis în judecata consistoriului eparhial, pentru neascultare canonică; 
4. În situația în care Taina Cununiei sau Taina Botezului se oficiază în altă parohie decât cea de care aparțin mirii, la oficiere va participa şi preotul de la parohia de unde provine unul dintre miri. 
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din țară şi străinătate, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare. 

 Sursa: www.basilica.ro