marți, iunie 23, 2015

O comunicare mai amplă pentru o misiune mai dinamică (în spațiul virtual)

Hristos a înviat!
În aceste zile luminate de sărbătoarea Învie­rii Domnului, tro­pa­rul de biruinţă „Hris­tos a în­viat din morţi cu moar­tea pe moar­te călcând“ bine­ves­teşte lumii întregi, în toate limbile pă­mân­tului şi prin toate mij­loacele de comunicare, bucuria vieţii veş­nice, dă­ruită oamenilor. Chiar dacă multe s-au schimbat în lume în ultimii două mii de ani, fidelitatea mărturisitoare a Bisericii întru lumina lui Hris­tos Cel răstignit şi înviat ne păs­trea­ză mereu aproape de Izvorul Vieţii. Pentru că „Hristos, ieri şi azi şi în veci, este Acelaşi“  (Evrei 13, 8).
Globalizarea economică, mobilitatea populaţiei şi dez­vol­­ta­rea rapidă a mijloacelor de co­mu­­nicare au provocat, mai ales în ultimele decenii, mu­taţii ma­jo­re în viaţa oamenilor, cu conse­cinţe asupra con­textului social în care Biserica îşi desfăşoară mi­siunea ei mântuitoare. Acce­le­rarea ritmului de viaţă al persoanelor, relativizarea timpului şi a spaţiului în raporturile dintre comunităţile statale, cul­turale şi religioase influ­en­ţează direct men­ta­li­tă­ţile tra­diţionale şi comportamentele sociale. De aceea, mondiali­za­rea comu­ni­că­rii prin extinderea globală a mass-mediei şi a reţelelor digitale repre­zin­tă o temă comună de cerce­tare, reflecţie şi acţiune pentru toate Bisericile Ortodoxe locale.
Cuvântul Domnului Iisus Hris­tos: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evan­ghe­lia la toată făptura“ (Mar­cu 16, 15), se extinde astăzi şi asupra universului cultural şi informaţional. Consecventă zelului misionar al Sfinţilor Apostoli şi al Sfinţilor Părinţi, Biserica noastră are datoria de a înţelege modul de func­ţionare a societăţii infor­ma­ţi­onale din zilele noastre, pentru a folosi cu discernământ mij­loa­cele de comunicare spre a comu­ni­ca valorile Ortodoxiei şi de a in­tra în reţelele de socializare pentru întâlnirea cu omul de astăzi, utilizator de noi teh­no­lo­gii comu­ni­ca­ţi­o­nale în Areo­pa­gul modernităţii.
Utilizarea media digitală în lucrarea pastoral-misionară pre­supune respon­sabilitate eclesială şi înţe­lepciune pastorală, deoarece, deşi o teh­no­lo­gie nouă oferă oamenilor noi posibilităţi de dezvoltare, to­tuşi ea poate adu­ce şi noi pro­vocări sau pericole în privinţa păstrării valori­lor spirituale, culturale şi sociale tra­di­ţi­o­na­le ale persoanelor şi popoa­relor. În acest sens, re­ţe­lele de socializare pot contribui la o mai bună cu­noaştere reci­pro­că a dife­rite­lor tradiţii şi la consolidarea comunităţilor de credinţă, dar multitudinea de idei şi opinii exprimate liber în spaţiul virtual trebuie supusă me­reu unei analize critice şi se­lec­tive, potrivit valorilor permanente ale credinţei şi moralei creştine.
Salutăm iniţiativa  Insti­tu­tului „Sfântul Maxim Grecul“ de a organiza o conferinţă inter­na­ţi­onalădespre media digitală şi pastoraţia ortodoxă, la Atena, în perioada 7-9 mai 2015, felicităm pe organizatori şi dorim mult suc­ces în desfăşurarea lucră­ri­lor conferinţei.
Pomenim cu evlavie liturgică pe Sfântul Apostol şi Evang­he­list Ioan şi ne rugăm lui Dum­nezeu să dăruiască tuturor par­ti­cipanţilor lumina şi bucuria lui Hristos Cel înviat, ca să lucreze pentru intensificarea misiunii Bise­ricii în societatea de azi.
† Daniel
Patriarhul României
Mesaj transmis la Prima Con­fe­rinţă internaţională despre media di­gi­­tală şi pastoraţia ortodoxă, Atena, 7-9 mai 2015. Delegaţii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment sunt: Preasfinţitul Părinte Visa­rion, Episcopul Tulcii, şi pr. Nicolae Das­călu, consilier patriarhal coordonator al Centrului de Presă BASILICA.
Sursa: http://ziarullumina.ro/