Parohia "Sfantul Vasile cel Mare" - Buzau

vineri, martie 03, 2006

Europa si cartile electronice de identitate

Europa si cartile electronice de identitate
CONFORM DECLARATIILOR unui oficial al Uniunii Europene, proiectul de inter-operabilitate privind noile c�rţi de identitate elctronice avanseaz�, în ciuda unor paşi înapoi impuşi de respingerea prin referendum a noii Constituţii Europene.
Paul Frank, şeful unei divizii IT pentru Comisia European� (braţul executiv de-facto al Uniunii Europene) a declarat c� “exist� o hot�râre evident� pentru armonizarea acestor aspecte în Europa”.
Cu toate acestea, planurile de integrare a c�rţilor electronice de identitate între statele europene par s� nu ajung� la final. Motivul invocat este lipsa jurisdicţiei Comunit�ţii Europene asupra c�rţilor de identitate naţionale. Dat fiind rezultatul celor dou� referendumuri (din Franţa şi Olanda), se pare c� sprijinul popular va lipsi şi în aceast� privinţ�.
În Franţa, noul ministru de interne, Nicolas Sarkozy a anunţat în aceast� var� c� va reevalua proiectul c�rţilor de identitate electronice. Reacţia premierului este pe m�sura dezbaterii publice stârnite de acest proiect şi mai ales în leg�tur� cu crearea unei baze de date centralizate cu amprentele tuturor francezilor.
“Au zis c� vor s� fac� o baz� de date cu amprentele francezilor ca s� fie siguri c� aceste noi c�rţi de identitate sunt date celor în drept, dar se pune problema utiliz�rii acestora (a amprentelor) de c�tre poliţie sau serviciile secrete” a declarat Cristophe Pallez, secretar general al CNIL (Commision Nationale de l’Informatique et des Libertees). CNIL va elabora câteva recomand�ri în leg�tur� cu noile c�rţi de identitate electronice, înaintea votului parlamentar francez din aceast� toamn�.
FranĹŁa merge cu Germania
O surs� din cadrul Ministerului de Interne Francez susţine c� guvernul nu se va retrage din parteneriatul cu Germania pentru realizarea unor c�rţi de identitate interoperabile şi vor merge înainte, în adoptarea unui acelaşi standard electronic. Aceasta va permite poliţiei şi agenţilor guvernamentali dintr-o ţar� s� aib� acces direct la datele dintr-o carte de identitate emis� în cealalt� ţar�, inclusiv la fotografii digitale, amprente şi alte date biometrice care vor fi stocate în aceste cartele.
Mai mult, declaraţia comun� franco-german� invit� şi celelalte ţ�ri care vor emite noi c�rţi de identitate (Spania, Italia, Marea Britanie, Belgia, Estonia, Finlanda), s� participe activ la proiectul de interoperabilitate. Cu alte cuvinte, deşi popoarele nu doresc o Uniune European� electronic� cu orice preţ, aceasta se va face oricum!
Programul “Haga”, care a fost lansat anul trecut (2004), are ca scop stabilirea politicilor şi m�surilor corespunz�toare în privinţa migraţiei şi azilului, iar UE lucreaza deja “pe brânci” pentru a stabili şi adopta standardele de securitate pentru noile c�rţi de identitate (inclusiv date biometrice), conform Programului “Haga”.
Deşi complexitatea proiectului, costul interoperabilit�ţii şi crearea unui singur standard electronic pentru Franţa şi Germania este foarte mare (numai în Franţa se vor cheltui 400 milioane de euro anual), iar beneficiile cet�ţeneşti sunt inexistente, cele dou� ţ�ri (mai corect - reprezentanţii lor) nu vor s� renunţe la proiect.
Grupul Porvoo
Lucrurile au deja un caracter foarte concret, întrucât un grup numit “Porvoo” ce cuprinde 80 de reprezentanţi din 18 guverne europene dar şi alţi componenţi, s-a reunit deja a şaptea oar� pentru a discuta modalit�ţile de a forţa adoptarea unui punct comun în ce priveşte noua identitate electronic�. Iat� deci c� se pun bazele reale pentru urm�rirea detaliat� a cet�ţenilor Europei.
În Finlanda, proiectul de stocare a datelor biometrice este condus de Ministerul de Interne. Conform comunicatului de pres� al Grupului Porvoo, scopul este de a se începe emiterea de paşapoarte electronice în prim�vara anului 2006. Legea finlandez� care reglementeaz� noile acte de identitate este înc� în Parlament, îns� Sistemul Informatic pentru noile paşapoarte are deja “und� verde” pentru dezvoltare. Deşi într-o prim� faz�, în cartela electronic� de identitate se vor stoca doar imagini digitale faciale, amprentele individuale vor fi totuşi introduse în cea de-a doua faz�, iar datele biometrice vor fi g�zduite în noile cartele de identitate începând cu anul 2007.
Silvia Kolligs din cadrul Comisiei Europene a anunţat c� tehnologia de recunoaştere facial� în noile c�rţi de identitate electronice devine obligatorie în august 2006. S-a hot�rât înfiinţarea unei baze de date centralizate care s� cuprind� toate datele biometrice ale cet�ţenilor Europei. Programul “Haga” a invitat Consiliul Europei şi Comisia European� s� elaboreze standardele pentru c�rţile de identitate electronice (inclusiv datele biometrice).
Grupul Porvoo este o reţea internaţional� care are ca scop forţarea adopt�rii unei identit�ţi electronice trans-naţionale bazat� pe c�rţi de identitate electronice. Grupul a fost înfiinţat în Porvoo, Finlanda, în prim�vara anului 2002. La întâlnirile grupului particip� şi reprezentanţi din sectorul privat şi din Comisia European�. Urm�torul seminar va avea loc în Belgia la sfârşitul lunii noiembrie 2005.
Se pare c� europenii nu vor avea ocazia s�-şi dea cu p�rerea în privinţa noii identit�ţi electronice aşa cum au f�cut-o recent prin referendum (sancţionând propusa Constituţie European�).
Conduc�torii lor s-au “fript” o dat�, şi nu vor mai face aceeaşi greşeal� de a le mai cere p�rerea.
(articol original Active Information Media)